Algemene voorwaarden October

Disclaimer

Dit is een nederlandse vertaling van de italiaans algemene voorwaarden en vormt in geen geval de bindende versie zoals alleen de italiaans versie dat doet.

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (hierna de"AV") regelen uw toegang tot en gebruik van de website en.october.eu en de app.october.eu (hierna gezamenlijk de"Site"). De Site wordt geëxploiteerd door October Italia S.r.l. - met statutaire zetel in via Ceresio 7/9, 20154 Milaan, Italië, maatschappelijk kapitaal van Euro 154.830,33, i.v. Fiscale code, BTW-nummer en registratienummer bij het bedrijvenregister van Milaan 09473300961, REA MI - 2092477 (hierna"October Italia").

Telefoon: 02 92854260

E-mailadres: [email protected]

PEC: [email protected]

De verantwoordelijke voor de site is de heer Sergio Zocchi.

De october.eu Site wordt gehost door:

OVH
vereenvoudigde naamloze vennootschap naar Frans recht
RCS Lille Métropole 424 761 419 00045
APE code 6202A
BTW-nummer: FR 22 424 761 419
Maatschappelijke zetel: 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - Frankrijk.

e

app.october.eu wordt gehost door:
Amazon Web Services:
Amazon Web Services LLC
PO Box 81226
Seattle, WA 98108-1226
aws.amazon.com

Door de Site te bezoeken stemt u ermee in zich te houden aan alle bepalingen en voorwaarden die hierin worden uiteengezet. Indien u niet, geheel of gedeeltelijk, akkoord gaat met deze TOU mag u de Site niet gebruiken.

Hierna:

 • Oktober verwijst naar October SA en haar dochterondernemingen;
 • Onder derden worden bankinstellingen verstaan die zijn ingeschreven in het register van banken dat door de Bank van Italië wordt bijgehouden.

1. Toegang tot de site

1.algemene bepalingen

Gebruikers kunnen natuurlijke personen zijn die via de Site een financieringsaanvraag willen indienen ("Aanvragers") of natuurlijke personen die hun eigen middelen willen gebruiken om via de Site leningen te verstrekken aan Aanvragers ("Uitleners"). Om toegang te krijgen tot alle functies van de Site en deze te gebruiken, moet deGebruiker(zowel natuurlijke personen als rechtspersonen)

 • Indien de Gebruiker een natuurlijke persoon is (Aanvrager of Kredietgever)
  • moet meerderjarig zijn
  • moet door de Amerikaanse belastingautoriteiten als "US Person" worden geregistreerd;
  • moet houder zijn van een SEPA Euro bankrekening;
  • moet een geldig e-mail adres en mobiel telefoonnummer hebben.
 • Indien de Gebruiker een rechtspersoon is (Kredietnemer)
  • mag geen bank zijn, noch een entiteit die als professionele kredietverlener optreedt in de zin van artikel 106 van wetsdecreet 385/1993
  • mag door de Amerikaanse belastingautoriteiten niet als "US Person" (d.w.z. een in de Verenigde Staten gevestigde rechtspersoon) worden geregistreerd;
  • moet houder zijn van een SEPA Euro bankrekening;
  • moet een gecertificeerd e-mail adres hebben
  • in het geval van een persoon die namens een rechtspersoon optreedt, moet deze persoon over passende vertegenwoordigingsbevoegdheden beschikken.

Voor de toegang tot bepaalde onderdelen van de Site is het gebruik van persoonlijke toegangscodes vereist. In deze gevallen is de Gebruiker verantwoordelijk voor het veilig bewaren en correct gebruiken van zijn/haar inloggegevens die toegang verlenen tot de gereserveerde diensten. In dit geval moet de Gebruiker zijn/haar eigen gebruikers-ID en wachtwoord kiezen.

De gebruiker mag niet de gebruikersnaam van een ander kiezen met de bedoeling diens identiteit te gebruiken. Bovendien mag de gebruiker de gebruikersnaam van een ander niet gebruiken zonder diens uitdrukkelijke toestemming.

De gebruikers zijn verplicht de vertrouwelijkheid van hun wachtwoorden te waarborgen en deze niet met derden te delen.

Codes kunnen te allen tijde worden gewijzigd. Om veiligheidsredenen kan het aantal pogingen om toegang te krijgen tot deze onderdelen echter worden beperkt om frauduleus gebruik te voorkomen. Indien de Gebruiker kennis krijgt van frauduleus gebruik van de Site, dient de Gebruiker de exploitant hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen via een e-mail aan [email protected].

De gebruiker verklaart en garandeert dat de door de gebruiker verstrekte en in de informatiesystemen van October Italia opgeslagen gegevens juist en nauwkeurig zijn en geschikt om de identiteit van de gebruiker aan te tonen. In geval van wijziging van dergelijke gegevens stemt de gebruiker ermee in de relevante wijzigingen onmiddellijk aan October Italia mee te delen.

Onverminderd het bovenstaande is de gebruiker in ieder geval als enige en exclusief verantwoordelijk voor de mededeling van informatie en gegevens die onjuist of vals zijn of betrekking hebben op derden, zonder hun toestemming, waarbij hij zich ertoe verbindt om October Italia schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van alle schade die haar kan worden berokkend in geval van niet-naleving van het bovenstaande door de gebruiker.

De gebruiker is volledig verantwoordelijk voor elke actie die via zijn account wordt ondernomen, hetzij direct, hetzij via door hem geautoriseerde derden. Elk misbruik, frauduleus of in elk geval illegaal gebruik is reden voor onmiddellijke annulering van het account, naar eigen goeddunken van October Italia.

October Italia heeft adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om de veiligheid van haar diensten op de Site, de integriteit van de gegevens met betrekking tot het verkeer en de elektronische communicatie te waarborgen tegen ongeoorloofde vormen van gebruik of kennisneming, alsmede om het risico van verspreiding, vernietiging en verlies van gegevens en vertrouwelijke en niet-vertrouwelijke informatie met betrekking tot haar gebruikers, aanwezig op de Site, of toegang - ongeoorloofd of niet in overeenstemming met de wet - tot dergelijke gegevens en informatie te voorkomen. October Italia kan echter niet garanderen dat de Site vrij is van virussen of enig element dat nadelige effecten kan hebben op enige technologie.

In geval van niet-naleving van de regels beschreven in deze AGV, behoudt October Italia zich het recht voor om de toegang van de gebruiker tot de site op te schorten. In dit geval zal October Italia zo spoedig mogelijk overgaan tot het informeren van de gebruiker.

October Italia zal zich inspannen om ononderbroken toegang tot de Site mogelijk te maken, maar toegang tot de Site kan op elk moment worden opgeschort, beperkt of onderbroken, inclusief maar niet beperkt tot, om veiligheidsredenen.

De toegang tot de Site kan ook van tijd tot tijd worden beperkt om reparaties, onderhoud of de introductie van nieuwe functies of diensten mogelijk te maken. October Italia zal proberen de toegang zo snel als redelijkerwijs mogelijk is te herstellen.

October Italia behoudt zich tevens het recht voor om de toegang tot materiaal te blokkeren en/of materiaal te verwijderen dat naar eigen goeddunken aanleiding kan geven tot schendingen van deze Algemene Voorwaarden.

October Italia behoudt zich tevens het recht voor om de account te beëindigen van iedere gebruiker die deze GVTO schendt, inclusief gevallen waarin wordt vastgesteld dat een gebruiker proxy Internet Protocol (IP)-adressen gebruikt om te proberen het gebruik van meer dan één registratieaccount te verbergen, of doet alsof hij zich in een ander land bevindt dan waar hij feitelijk verblijft, of op enigerlei wijze de werking van de site verstoort.

October Italia wijst alle verantwoordelijkheid af voor schade als gevolg van de ontoegankelijkheid van de diensten op de Site of voor schade veroorzaakt door virussen, beschadigde bestanden, fouten, weglatingen, onderbrekingen van de dienst, annulering van de inhoud, problemen in verband met het netwerk, providers of telefoon- en/of telematicaverbindingen, ongeoorloofde toegang, wijziging van gegevens, storingen en/of defecten van de elektronische apparatuur van de Gebruiker.

Onverminderd het voorgaande kan October Italia deze AGV wijzigen of eenvoudigweg geheel of gedeeltelijk actualiseren. De wijzigingen en actualiseringen van de AGV zullen bindend zijn zodra zij op de Site in de desbetreffende sectie zijn gepubliceerd. De gebruikers wordt derhalve verzocht regelmatig de desbetreffende sectie van de Site te raadplegen om de publicatie van de meest recente en geactualiseerde AGV te controleren.

Navigatie op de Site is beveiligd door SSL - https.

1.2. Registratie van kredietnemers

1.2.1. Preregistratie - Stap 1: aanvaarding van de KGE's

Alvorens toegang te krijgen tot de lijst van projecten die op de Site beschikbaar zijn, is het noodzakelijk om:

 • preregistratie (door uw naam en e-mailadres op te geven en een wachtwoord te kiezen van ten minste 8 tekens waarvan ten minste 1 cijfer);
 • deze AGV te aanvaarden door het desbetreffende vakje aan te kruisen; en
 • bevestig uw e-mailadres door te klikken op de e-mail link die u na de voorinschrijving ontvangt.

Zodra de bovenstaande procedure is voltooid, wordt de registratie als voltooid beschouwd en kan de gebruiker op regelmatige basis een nieuwsbrief ontvangen met informatie over nieuwe projecten die op de Site beschikbaar zijn en over de status van lopende projecten.

Om u uit te schrijven voor de nieuwsbrief, volstaat het om u uit te schrijven wanneer u uw eerste nieuwsbrief ontvangt, door te klikken op de link die in het desbetreffende bericht is opgenomen.

Aan het einde van fase 1 kunt u kiezen of u doorgaat met de registratie of de site gebruikt om projecten voor financiering te vinden.

1.2.2 Preregistratie - Fase 2: Beveiliging, authenticatie met twee factoren en eenvoudige elektronische handtekening

Naast de in stap 1 gevraagde (en reeds verstrekte) informatie zullen nog enkele andere gegevens worden gevraagd, zoals geboortedatum, woonplaats en mobiel telefoonnummer.

Het proces van uitlenen en de eenvoudige elektronische ondertekening van leningsovereenkomsten op de Site wordt uitgevoerd met behulp van een beveiligingsprotocol (SSL - https) met twee-factor authenticatie, dat twee stappen omvat

 • de eerste authenticatie wordt verricht met het e-mailadres en het wachtwoord van de gebruiker die tijdens stap 1 van de preregistratie zijn gekozen;
 • het tweede gebeurt door het versturen naar het door de Gebruiker opgegeven mobiele telefoonnummer (na identificatie) van een SMS met een handtekeningcode die moet worden ingevoerd om de preregistratie te valideren en om zijn instemming met de GCU van de Site volledig te betuigen.

1.2.3. Registratie: KYC-proces (Know Your Customer) - Verificatie van de identiteit van de gebruiker

Oktober Italia maakt gebruik van de diensten van het EU-betalingsinstituut Lemonway SA en daarom is het bedrijf onderworpen aan de voorschriften voor de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, die zijn vastgesteld in Wetgevingsdecreet 231/2007 en de latere aanvullingen en wijzigingen daarvan.

Om die reden moeten, alvorens toegang te krijgen tot alle functionaliteiten van de Site, en in het bijzonder alvorens een lening te verstrekken overeenkomstig artikel 2 van deze AGV, de volgende documenten worden overgelegd:

 • Kopie van een van de volgende identiteitsbewijzen
  • Geldig paspoort (bladzijden 2 en 3);
  • Geldige nationale identiteitskaart (voorzijde/achterkant);
  • Geldige verblijfskaart of verblijfsvergunning (voorzijde/achterkant) (in dit geval is ook een tweede identiteitsdocument vereist)
 • Fiscale woonplaats van natuurlijke personen (kopie van een van de volgende documenten)
  • Factuur van de watervoorziening (minder dan 3 maanden);
  • Elektriciteitsrekening (minder dan 3 maanden);
  • Gasrekening van het nutsbedrijf (minder dan 3 maanden);
  • Factuur voor vaste, mobiele of internettelefoon met woonplaats van de gebruiker (minder dan 3 maanden);
  • Naar behoren geregistreerd huurcontract voor onroerend goed en ontvangst van de laatste gedane betaling (minder dan 3 maanden).
 • Fiscale woonplaats van rechtspersonen
  • certificaat van de Kamer van Koophandel bijgewerkt tot 10 dagen vóór de datum van afgifte van het document aan oktober
 • Bewijs van eigendom van bank- of postrekening
 • Kopie van gezondheidskaart / fiscale code

Deze verificatiefase is volledig manueel en kan tot 2 werkdagen in beslag nemen.

Eventuele valse of onregelmatige aangiften kunnen leiden tot de toepassing van specifieke maatregelen ter voorkoming van fraude.

1.2.4. Geschiktheidstest

Aan het einde van het verificatieproces moet u een meerkeuzevragenlijst beantwoorden (geschatte tijd: 1 minuut) om te bevestigen dat u in staat bent te investeren en in aanmerking komt voor een lening via de site.

1.3. Registratie van aanvragende bedrijven

I finanziamenti potranno essere erogati ai Richiedenti anche per il tramite di fondi di investimento alternativi UE gestiti da October Factory, società di gestione del risparmio autorizzata e iscritta nell'apposito albo, sezione gestori di FIA UE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del D. Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato, al n 191, nonché da altri partner (i "Soggetti Terzi") con i quali October Factory abbia, tempo per tempo, sottoscritto accordi di partnership e quindi senza il coinvolgimento della Piattaforma.
Pertanto, laddove il finanziamento sia erogato anche dai Soggetti Terzi, i presenti termini e condizioni cesseranno di avere efficacia in relazione a tali finanziamenti che saranno regolati da appositi specifici contratti sottoscritti direttamente tra i Richiedenti e i Soggetti Terzi.
L'elenco dei Soggetti Terzi con cui October Factory ha in essere accordi di partnership è presente in un’apposita sezione sul Sito in cui

In het laatste geval voeren de betrokken derde entiteiten autonoom hun eigen verificaties uit in overeenstemming met en ten behoeve van de voorschriften inzake de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, die onder meer zijn vastgesteld bij Wetsdecreet 231/2007, en de latere aanvullingen en wijzigingen daarvan, en zijn de bepalingen van de desbetreffende CGU's derhalve niet van toepassing.

1.3.1 Bewijzen dat de onderneming in aanmerking komt voor financiering via oktober, gratis en zonder verbintenis

Om na te gaan of de Aanvrager in aanmerking komt voor financiering via de Site, is het nodig de volgende link te openen: https://it.october.eu/imprese/

In een eerste fase volstaat het de fiscale code van de onderneming, het bedrag van de gevraagde financiering en de duur ervan mee te delen.

Om het resultaat van de subsidiabiliteitstest te ontvangen, zal u worden gevraagd u in te schrijven en met name uw e-mailadres en de financieringsaanvraag te bevestigen.

1.3.2. Indiening van de financieringsaanvraag en analyse

Voor de indiening van de subsidieaanvraag moeten in de eerste fase ten minste de volgende documenten worden ingediend

 • de door de aandeelhoudersvergadering goedgekeurde jaarrekening van de laatste 3 boekjaren, samen met het jaarverslag, het verslag van de raad van commissarissen of van de enige commissaris (indien van toepassing) en het verslag van de accountantsfirma (indien aangesteld)
 • De laatste 3 belastingaangiften (Modello Unico - SC)
 • Overzicht van bestaande schulden

Een analist van October Italia zal zo spoedig mogelijk per e-mail en/of telefonisch contact opnemen met de aanvrager om het project te bestuderen en een beter inzicht te krijgen in de specifieke behoeften van de aanvrager.

Het is in elk geval duidelijk dat de analist om aanvullende documentatie kan verzoeken om de analyse van de Aanvrager te voltooien en aldus de aanvraag ter goedkeuring aan het kredietcomité van October Italia te kunnen voorleggen.

De gebruiker stemt er in dit verband mee in om aan October Italia, voor de bestudering van de aanvraag in het kader van de op de site verstrekte informatie, nauwkeurige, precieze, volledige en onvolledige informatie te verstrekken over het project dat hij wil financieren en over de patrimoniale, economische en financiële situatie van het bedrijf.

De duur van deze procedure is variabel en bedraagt gemiddeld 4 of 5 werkdagen, afhankelijk van het soort aanvraag en de snelheid van de communicatie.

1.3.3. KYC-procedure (Know Your Customer) - Verificatie van de identiteit van de onderneming en van de identiteit van de personen die gemachtigd zijn de onderneming te vertegenwoordigen

Oktober Italia maakt gebruik van de diensten van het betalingsinstituut Lemonway SA en bijgevolg is het bedrijf onderworpen aan de voorschriften voor de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, die zijn vastgesteld bij Wetsdecreet 231/2007 en de latere aanvullingen en wijzigingen daarvan.

Daarom moet, parallel aan de kredietanalyse, de identiteit van de uiteindelijke begunstigde van de vennootschap (zoals gedefinieerd in voornoemd Wetsdecreet 231/2007) en van haar bestuurders worden gevalideerd.

Elke valse of onregelmatige aangifte kan leiden tot de toepassing van specifieke maatregelen ter voorkoming van fraude.

1.3.4. Aanvaarding van het Leningaanbod/Elektronische Handtekening

Na het besluit van de Kredietcommissie van oktober zal de Aanvrager in kennis worden gesteld van de aanvaarding of afwijzing van zijn leningaanvraag.

In geval van aanvaarding, met uitzondering van het geval waarin de financiering door Derden wordt verstrekt, wordt de financieringsaanvraag met betrekking tot het betrokken project op de Site gepubliceerd. De Aanvrager verklaart hierbij uitdrukkelijk dat hij de beslissing van het Kredietcomité aanvaardt, dat in geen geval aansprakelijk kan worden gesteld voor een beslissing van het Kredietcomité met betrekking tot de aanvaarding of de verwerping van een kredietaanvraag.

In geval van een positief antwoord van het Kredietcomité zal de online publicatie van het project pas plaatsvinden na de ondertekening van de Kaderovereenkomst voor Aanvragers, die de voorwaarden van de financiering (bedrag, duur, rentevoet, vergoedingen en commissies, JKP) bevat, evenals de voorwaarden voor de online publicatie van het project op de Site.

Door ondertekening van de hoofdovereenkomst voor aanvragers, stemt de aanvrager ermee in October Italia een mandaat te verlenen om, namens en voor rekening van de aanvrager, de verschillende leningsovereenkomsten met de kredietverstrekkers elektronisch te ondertekenen. Dergelijke overeenkomsten bevatten mutatis mutandis dezelfde leningsvoorwaarden als die welke in de hoofdovereenkomst voor aanvragers zijn opgenomen.

Bovendien erkent de Aanvrager, indien de lening geheel of gedeeltelijk ook door Derden wordt verstrekt, en stemt hij er uitdrukkelijk mee in om de contractuele documentatie ook rechtstreeks met de Derden aan te gaan, door middel van een specifiek proces dat rechtstreeks met deze tegenpartijen wordt geactiveerd.

met deze Derden, door middel van een specifiek proces dat rechtstreeks met deze tegenpartijen wordt geactiveerd.

Onverminderd het voorgaande erkent en aanvaardt de aanvrager dat de publicatie op de website van het project waarvoor financiering wordt aangevraagd, voor oktober geen enkele verplichting inhoudt met betrekking tot de verwezenlijking van de doelstelling om het project te financieren, zodat oktober Italia in geen geval verantwoordelijk kan worden gesteld voor het uitblijven van financiering van de op de website gepubliceerde projecten.

2. Gebruik van de Site

Wij wijzen u erop dat het gebruik van de Site veronderstelt dat u beschikt over de nodige hard- en software voor het gebruik van Internet.

Bovendien mag niet worden vergeten dat het internet de veiligheid, beschikbaarheid en integriteit van gegevensoverdrachten niet garandeert. Daarom is October Italia niet verantwoordelijk voor fouten, weglatingen, schrappingen, vertragingen, storingen (met name in het geval van virussen), communicatielijnen, computerapparatuur en software die niet door October Italia worden gecontroleerd, of in het geval van ongeoorloofd gebruik of mogelijke degradatie van de op deze site gepubliceerde inhoud.

In de beschermde gebieden kunt u investerings- of leningsmogelijkheden bekijken, maar ook bedrijfsleningen afsluiten of geld lenen.

De Gebruiker stemt ermee in de op de Site verstrekte informatie uitsluitend te gebruiken om te bepalen of hij een financiering aanvraagt of verkrijgt.

Bovendien stemt de gebruiker ermee in om October Italia in ieder geval schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van alle negatieve gevolgen die direct of indirect verband houden met het gebruik van de dienst door de gebruiker.

Attentie: de aandacht van de gebruiker wordt gevestigd op de volgende bepalingen.

Bij het gebruik van de Site zal de Gebruiker zich onthouden van de volgende handelingen

 • inhoud te verspreiden die beledigend, lasterlijk, ongeoorloofd of schadelijk is, inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer of het beeldrecht, aanzet tot geweld of tot raciale of etnische haat;
 • de Site te gebruiken voor politieke, promotionele of proselitiserende doeleinden;
 • promotionele of reclame-inhoud te publiceren;
 • informatie of inhoud te verspreiden die de gevoeligheden van minderjarigen zou kunnen kwetsen;
 • illegale activiteiten te ontplooien, in het bijzonder ten nadele van de houders van rechten op software, handelsmerken, foto's, beelden, teksten, video's, enz;
 • een identificatie-element te gebruiken dat lasterlijk of schadelijk is, inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer of het beeldrecht, aanzet tot geweld of tot rassen- of etnische haat.

October Italia is niet verantwoordelijk voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit het gebruik van deze site.

2.1 Diensten aangeboden op de Site

October Italia biedt een platform voor leningen aan micro-ondernemingen en het MKB.

Met October Italia kunnen gebruikers rechtstreeks leningen verstrekken aan bedrijven om de reële economie te financieren.

October Italia biedt geen betalingsdiensten aan en beschikt of houdt op geen enkele wijze over het geld van de gebruikers; deze activiteiten worden uitgevoerd door Lemoway SA, een vennootschap naar Frans recht die door de ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, Franse toezichthoudende autoriteit) als betalingsinstelling is erkend en die in Italië betalingsdiensten mag aanbieden op grond van het vrij verrichten van diensten binnen de Europese Unie op grond van een communautair "paspoort".

De voorwaarden voor het verlenen van betalingsdiensten door Lemonway SA zijn toegankelijk via de Website op het volgende adres https://it.october.eu/cgu-lemonway/

Om toegang te krijgen tot de door Lemonway SA aangeboden betalingsdiensten, dient u kennis te nemen van de desbetreffende algemene voorwaarden en deze uitdrukkelijk te aanvaarden.

2.1.1. Om op de Site te lenen

Kredietverleners die via de Website leningen verstrekken, moeten meerderjarig zijn.

Om te beginnen met lenen via de Website, moet u een betaalrekening (de"Lender Account") openen bij Lemonway SA volgens de voorwaarden die zijn uiteengezet in de relevante algemene voorwaarden die toegankelijk zijn via de Website op https://it.october.eu/cgu-lemonway/, die u akkoord verklaart te lezen en uitdrukkelijk te aanvaarden.

Voordat u via de Website kunt lenen, overeenkomstig artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden, dient u uw Kredietgeversrekening te financieren met een creditcard (tot € 2.000) of via een bankoverschrijving, voor een minimumbedrag van € 50.

Elke afzonderlijke lening mag niet minder bedragen dan 20 euro en, uitsluitend voor natuurlijke personen, niet meer dan 2.000,00 euro (tweeduizend/00); elke kredietgever kan de te financieren projecten van de aanvragers kiezen volgens zijn voorkeur en zich er in enkele klikken toe verbinden het gedeelte van de lening te verstrekken dat hij voornemens is te verstrekken en kan elke maand de terugbetaling van het overeengekomen bedrag ontvangen volgens de desbetreffende leningsovereenkomst, van de personen die de lening hebben aanvaard. Er zij in elk geval aan herinnerd dat het lenen van geld aan kleine en middelgrote ondernemingen een risico van gedeeltelijk of volledig verlies van het geleende geld inhoudt en dat de kredietgever de terugbetaling van het geleende kapitaal niet eerder kan ontvangen dan op de in de leningsovereenkomst vastgestelde vervaldata.

Het is ook raadzaam zijn leningen te spreiden over verschillende projecten om het risico van verlies als gevolg van de mogelijkheid dat de aanvrager niet terugbetaalt, te beperken. Diversificatie is een sleutelelement voor elke kredietverstrekker op een kredietplatform.

Het is raadzaam zorgvuldig na te denken en de op de Site beschikbare documentatie zorgvuldig te lezen en alle relevant geachte informatie te controleren alvorens een beslissing te nemen.

In dit verband erkent en aanvaardt de Gebruiker dat de op de Site gepubliceerde informatie kredietwaardigheidsoordelen kan bevatten, resultaten van simulatie-instrumenten die zijn uitgevoerd door middel van kwalitatieve, kwantitatieve en prestatie-evaluatietechnieken, die niettemin de volgende risico's met zich meebrengen

 • onvolledigheid of moeilijkheden bij het bijwerken van gebruikersgegevens
 • onjuiste toekenning van de klasse van verdienste als gevolg van methodologische onnauwkeurigheden of onnauwkeurigheden bij de interpretatie van gegevens in de evaluatie door de gebruikers
 • veranderlijkheid gedurende een periode volgend op de evaluatie van de voorwaarden onderworpen aan de evaluatie van de gebruikers in vergelijking met de evaluatie uitgevoerd op het ogenblik van de aanvraag via de Site.

De kredietratings, samen met de andere informatie die op de Site beschikbaar wordt gesteld met betrekking tot de daarop gepubliceerde projecten, bieden niet meer dan indicatieve resultaten, gebaseerd op informatie die door de Aanvrager is verstrekt en kunnen derhalve niet worden beschouwd als een betrouwbare garantie voor het behalen van een bepaald resultaat.

De op de Site gepubliceerde informatie vertegenwoordigt geen enkele vorm van advies of aanbeveling of verzoek van de kant van October Italia. De gebruiker is als enige en exclusief verantwoordelijk voor de evaluatie van de informatie en de keuzes die op basis daarvan worden gemaakt.

Gezien het aantal bronnen van derden waaruit de informatie wordt verkregen en de aard van de verspreiding van gegevens via het internet, kan October Italia niet garanderen, toezeggen of vertegenwoordigen dat

 • de op de Site gepubliceerde informatie volledig, nauwkeurig, up-to-date en vrij van fouten is;
 • de Site vrij is van virussen of dat de werking ervan ononderbroken, ononderbroken of foutloos is.

De Gebruiker aanvaardt alle verantwoordelijkheid voor eventuele schade aan zijn/haar computer of verlies van gegevens als gevolg van het downloaden van informatie van de Site.

October Italia kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor de financiële en fiscale gevolgen van leningen die via de Site worden verstrekt. Bovendien wordt benadrukt dat de Gebruiker de enige is, in termen van recht en verantwoordelijkheid, om te beslissen over zijn/haar eigen leningskeuzes die op de Site worden gemaakt.

Tot op heden is de overdracht van leningen op het platform van October niet toegestaan. Wij verontschuldigen ons voor het feit dat wij deze mogelijkheid niet kunnen bieden. De overdracht van leningen tussen particulieren is in sommige landen formeel verboden en brengt talrijke juridische problemen met zich mee bij de formalisering ervan. Indien de kredietverstrekker besluit zijn leningen aan een derde partij over te dragen, is het de verantwoordelijkheid van de kredietverstrekker om zich ervan te vergewissen dat hij dit op legale wijze doet en om alle contractuele verplichtingen na te komen die hij eventueel is aangegaan, met inbegrip van de doorschakeling van betalingen. October zal de portefeuille niet kunnen wijzigen en de leningen zullen door October beheerd blijven worden alsof zij nog steeds zijn eigendom zijn.

2.1.2. Om een lening te verkrijgen via de Site

De aanvrager van een lening moet een onderneming zijn die haar statutaire zetel in Italië heeft, geldig bestaat en derhalve naar behoren is ingeschreven in het bevoegde handelsregister, dat op de datum van indiening van de aanvraag ten minste twee jaarrekeningen moet hebben goedgekeurd.

Om een lening te ontvangen via de Website is het noodzakelijk om een betaalrekening (de"Aanvragersrekening") te openen bij Lemonway SA in overeenstemming met de voorwaarden zoals uiteengezet in de relevante algemene voorwaarden die toegankelijk zijn via de Website op https://it.october.eu/cgu-lemonway/, die de Aanvrager verbindt zich ertoe te lezen en uitdrukkelijk te aanvaarden.

October Italia geeft geen advies, ook geen financieel advies, aan Leners en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de financiële en fiscale implicaties van leningen die op de Site beschikbaar zijn. U bent als enige en exclusief verantwoordelijk voor de financiering en terugbetaling van uw project.

2.1.3. U wilt oktober bekend maken aan uw gemeenschap

Elke Oktober kredietverstrekker heeft een individuele promo code om het platform bekend te maken bij hun kennissen. De promo code werkt als volgt: als een kredietverstrekker (de "Verwijzer") zijn promo code deelt met een kennis (de "Verwijzer"), ontvangen beiden een bonus van 20€ als de Verwijzer een Oktober rekening opent met de promo code van de Verwijzer en 500€ uitleent (of 200€ als de Verwijzer een getrouwheidsbonus heeft gekregen).

Het bedrag van de bonussen die Referrers kunnen verdienen door te verwijzen naar het platform is gemaximeerd op €200. Zodra de limiet van de bonussen die kunnen worden ontvangen is bereikt, zullen Referrers geen bonussen meer ontvangen, maar zullen zij professionele partners van October moeten worden en een contract met het platform moeten ondertekenen om de voorwaarden vast te leggen waaronder zij zullen worden beloond voor hun activiteit van het verwijzen van October naar derden die geïnteresseerd zijn in het verstrekken van leningen aan bedrijven. Om een partnerschap met October te ondertekenen, kunt u contact met ons opnemen via [email protected].

2.2. Downloadbare inhoud

Het kan nodig zijn om inhoud op de Site op te nemen die de Aanvrager kan downloaden ("Downloadbare Inhoud"). Door het downloaden of het gebruik van Downloadbare Inhoud, gaat u ermee akkoord deze te gebruiken in overeenstemming met deze GBV.

Een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om de Downloadbare Inhoud te gebruiken wordt verleend voor persoonlijk en privégebruik, gratis en voor de wettelijke termijn van auteursrechtelijke bescherming. Voor elke reproductie, weergave, wijziging of verspreiding van de Downloadbare Inhoud moet uitdrukkelijk toestemming worden verleend door October.

2.3. Persoonsgegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is October Italia.

Voor meer informatie over het beheer van persoonsgegevens verwijzen wij u naar het onderdeel Privacybeleid.

3. Prijsvoorwaarden

De toegang tot de Site is volledig gratis.

Voor informatie over de kosten van de diensten die op de Site worden aangeboden, verwijzen wij u naar de desbetreffende rubriek op pagina Het verzoek om financiering.

4. Belastingen

Sommige gegevens over de belasting op leningen die door natuurlijke personen (kredietgevers) worden verstrekt, worden ter informatie verstrekt in de rubriek FAQ de Gebruiker verklaart dat hij zich ervan bewust is dat deze informatie slechts indicatief is en geen fiscaal advies vormt.

October Italia wijst alle aansprakelijkheid met betrekking tot financiële en fiscale consequenties van op de Site verstrekte of ontvangen leningen af, en dringt er bij u op aan uw belastingadviseur te raadplegen om uw situatie te beoordelen.

5. Proefovereenkomst

De aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden langs elektronische weg heeft tussen de partijen dezelfde juridische waarde als een papieren contract.

Geautomatiseerde documenten die in computersystemen zijn opgeslagen, worden onder redelijke veiligheidsvoorwaarden gearchiveerd en beschouwd als bewijs van de communicatie tussen de partijen.

Contractuele documenten worden gearchiveerd op duurzame en betrouwbare media die als bewijsmateriaal kunnen worden overgelegd.

6. Ondertekening van leningsovereenkomsten door schuldeisers

Deze afdeling is niet van toepassing in geval van interventie door derden.

Door ondertekening van deze AGV erkent en aanvaardt de Gebruiker dat de ondertekening van de leningsovereenkomsten die hij via de Site zal sluiten, zal plaatsvinden volgens de hieronder beschreven procedure, en erkent hij dat deze ondertekening een gewone elektronische handtekening is, overeenkomstig het wetsbesluit 82/2013 en de uitvoeringsbepalingen daarvan:

 • Stap 1 - Registratie op de Site overeenkomstig artikel 1 van deze AGV;
 • Stap 2 - Selectie van het project en het geleende bedrag;
 • Stap 3 - Tijdens het ondertekeningsproces wordt een samenvatting van de belangrijkste elementen van de transactie meegedeeld en wordt u gevraagd te bevestigen dat u akkoord gaat met de CGU's, de leningsovereenkomst te aanvaarden door het aanvaardingsvakje aan te vinken en op "Valideren" te klikken om aan te geven dat u bereid bent het contract te ondertekenen. Het contract is beschikbaar en downloadbaar op de Site in uw persoonlijke ruimte;
 • Stap 4 - Verificatie van de identiteit: per SMS wordt een handtekeningcode ontvangen, die op de Site in het daartoe bestemde veld moet worden ingevoerd om de handtekening te voltooien en volledig uiting te geven aan de instemming met het sluiten van de transactie.

7. Informatie op de site

7.1. Algemene bepalingen

October streeft ernaar om nauwkeurige en actuele informatie te verstrekken. De overdracht van gegevens en informatie via het internet staat echter geen absolute technische betrouwbaarheid toe, zodat de nauwkeurigheid van alle informatie op de Site niet kan worden gegarandeerd. Bijgevolg aanvaardt October geen aansprakelijkheid voor het gebruik van dergelijke informatie.

De inhoud van de Site kan onnauwkeurigheden of drukfouten bevatten. October Italia kan onder geen enkele omstandigheid en om geen enkele reden aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onnauwkeurigheden en fouten of voor enige schade die wordt veroorzaakt of voortvloeit uit het vertrouwen dat gebruikers stellen in de informatie die zij van of via de Site hebben verkregen. De gebruiker is als enige en exclusief verantwoordelijk voor de evaluatie van de informatie en inhoud die via de Site wordt verkregen.

De Site en alle daarop gepubliceerde informatie en inhoud kunnen door October Italia te allen tijde, van tijd tot tijd en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Aangezien al het materiaal wordt gedownload of anderszins wordt verkregen door het gebruik van de Site naar keuze en op risico van de gebruiker, is elke aansprakelijkheid voor schade aan computersystemen of verlies van gegevens als gevolg van de door de gebruiker uitgevoerde downloadactiviteiten, voor rekening van de gebruiker zelf en kan deze niet worden toegeschreven aan October Italia.

Bovendien mag niet uit het oog worden verloren dat de op deze site beschikbare informatie onnauwkeurigheden of weglatingen kan bevatten, met name als gevolg van inbreuken en indringing door derden. Gelieve eventuele fouten of weglatingen te melden op het volgende e-mailadres: [email protected]

De op de Site verstrekte informatie is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en vormt op geen enkele wijze een uitnodiging tot het aangaan van een contract, een advies of een aanbeveling van welke aard dan ook. In het bijzonder verstrekt October Italia geen financiële of fiscale adviesdiensten.

October Italia is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, direct of indirect, die voortvloeit uit de informatie op deze site.

7.2. Hypertext-links

In het geval dat de Site links bevat naar sites en bronnen van derden ("Andere Sites"), wijst October Italia erop dat links naar dergelijke Andere Sites louter ter informatie en voor het gemak van de gebruiker zijn opgenomen.

October Italia heeft geen zeggenschap over de andere sites en aanvaardt derhalve geen enkele verantwoordelijkheid voor die andere sites of voor de inhoud of producten van de andere sites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enig verlies of schade die kan voortvloeien uit het gebruik van die andere sites door de gebruiker, ook niet met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens tijdens zijn navigatiehandelingen.

Indien u besluit een van de Andere Sites te bezoeken waarnaar op de Site een link wordt geboden, doet u dit geheel op eigen risico.

De Gebruiker moet daarom voorzichtig zijn wanneer hij via links op de Site verbinding maakt met Andere Sites en hun gebruiksvoorwaarden en privacybeleid zorgvuldig lezen.

Indien u hyperlinks naar de Site wenst te creëren, dient u een verzoek om toestemming te sturen naar het volgende adres: [email protected]

Artikel 8 - Afsluiting van de rekening van oktober

8.1 Op verzoek van de gebruiker

Indien de gebruiker houder is van één of meer lopende leningen, kan de oktoberrekening niet worden afgesloten. In afwijking van artikel 20, lid 1, van de Lemon Way GCU kan de betaalrekening niet op verzoek van de houder worden afgesloten.

Wanneer de gebruiker van de Site geen houder (meer) is van één of meer financieringscontracten als kredietverstrekker of kredietnemer, kan hij/zij op elk moment vragen om de sluiting van zijn/haar October-account. De sluiting van de October-account zal resulteren in de uiteindelijke terugbetaling van de bedragen die beschikbaar zijn op de rekening. Door uw October-account te sluiten, gaat u akkoord met

 • geen toegang meer hebben tot de gegevens van uw oktoberrekening
 • niet langer te kunnen profiteren van de informatie en de mogelijkheden die op de Site beschikbaar zijn
 • geen toegang meer hebben tot de diensten die door de Site worden aangeboden.

Om de sluiting van uw oktoberrekening aan te vragen, moet u een e-mail sturen vanaf uw e-mailadres naar [email protected] waarin u aangeeft dat u uw oktoberrekening wenst te sluiten. Het geld dat nog op uw oktoberrekening staat, kan alleen worden overgemaakt via een bankoverschrijving naar de bank- of postrekening waarvan u de gegevens bij de registratie hebt verstrekt. Binnen maximaal 30 dagen ontvangt u een bevestigingsmail van oktober waarin de sluiting van uw oktoberrekening wordt bevestigd.

8.2 Op verzoek van de betalingsdienstaanbieder.

Op grond van artikel 18 lid 2 van de Lemon Way Voorwaarden kan de betaalrekening van de Gebruiker op verzoek van Lemon Way worden afgesloten. In dat geval zal ook de rekening van October worden afgesloten indien er nog uitstaande leningen zijn.

In dit geval zal oktober als volgt te werk gaan:

 • De leningen van de gebruiker zullen tegen oktober worden teruggekocht tegen de volgende waarde
  • op hun uitstaande hoofdsom voor leningen waarvoor geen betalingsincident is geconstateerd
  • In alle andere gevallen past oktober op de aflossingswaarde van de positie op discretionaire basis een afschrijving toe die kan variëren van 40% tot 100% van de uitstaande hoofdsom.
 • Oktober zal een voorstel aan de gebruiker doen om kredieten en leningen terug te kopen
  • Indien de Gebruiker accepteert, zal een overboekingsovereenkomst worden gesloten tussen October en de Gebruiker. Het geld zal worden gecrediteerd op de rekening van October. De Gebruiker zal het beschikbare saldo van zijn rekening van October moeten debiteren. Na deze overboeking zal October de rekening sluiten na het versturen van een e-mail notificatie.
  • Indien de Gebruiker de terugkoopaanbieding afwijst, sluit Oktober de rekening na het versturen van een kennisgeving per e-mail. De Gebruiker zal niet langer gecrediteerd worden voor de terugkoopaanbieding van de onderschreven leningen.

8.3 Bij besluit van oktober

In de volgende gevallen kan October besluiten een rekening af te sluiten of te blokkeren (geen leningen of aanvullingen meer mogelijk, maar wel opnames en toegang tot fiscale informatie)

 • misbruik van de oktoberrekening
 • Laakbaar gedrag van de Klant, met name frauduleus gebruik
 • Weigering om te voldoen aan de verplichting om essentiële informatie te verstrekken - Weigering om opheldering te verschaffen
 • Overlegging van valse of onjuiste documenten
 • Inactieve rekening (ongebruikt en zonder krediet) gedurende meer dan een jaar

Het besluit van oktober wordt genomen op basis van de volgende redenen:

 • De rekeninghouder heeft zich niet gehouden aan de algemene gebruiksvoorwaarden van het platform
 • De rekeninghouder heeft October onjuiste, verouderde of onvolledige identificatiegegevens verstrekt
 • Er bestaat een risico op fraude, witwassen van geld of financiering van terrorisme, of een risico dat de veiligheid van de oktoberrekening kan aantasten
 • De betalingsdienstaanbieder ontvangt een groot aantal terugbetalingen, geannuleerde bestellingen of niet-toegestane bestellingen.

Deze beslissing moet met redenen worden omkleed en op enigerlei wijze aan de rekeninghouder worden meegedeeld. Reactivering van de oktoberrekening kan naar goeddunken van oktober plaatsvinden.

October behoudt zich het recht voor om aanvullende documenten op te vragen en om, na analyse van de verstrekte informatie, een positief advies uit te brengen waarin de klant toestemming krijgt om de Oktober Account te blijven gebruiken. Indien October verder afwijkend gedrag op dezelfde Account constateert, zal de Account automatisch en permanent worden geblokkeerd.

9. Intellectueel eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, octrooien, handelsmerken, dienstmerken, handelsmerken, modellen, zowel geregistreerd als niet-geregistreerd) in de site, de informatie inhoud op de site of waartoe toegang is verkregen, alle databases die door October Italia worden onderhouden en alle ontwerpen, tekst en grafische voorstellingen, software, foto's, video's, muziek, geluiden op de site en de selectie en rangschikking daarvan, en alle software compilaties, onderliggende broncode en alle software (waaronder applets en scripts) zijn en blijven het eigendom van October Italia (of het eigendom van haar licentiegevers). Alle rechten worden voorbehouden.

Geen van de in de voorgaande alinea bedoelde materialen mag worden gereproduceerd, opnieuw worden gedistribueerd of gekopieerd, verspreid, opnieuw gepubliceerd, gedownload, weergegeven, gepubliceerd of verzonden in welke vorm of op welke wijze dan ook, verkocht, verhuurd, in sublicentie worden gegeven, worden gebruikt om afgeleide werken te maken, of op enigerlei wijze worden geëxploiteerd zonder de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van October Italia.

De Gebruiker mag echter de inhoud van de Site ophalen en weergeven op een computerscherm, deze inhoud in elektronische vorm opslaan op een schijf (maar niet op een server of een opslagapparaat dat verbonden is met een netwerk) of een kopie van deze inhoud afdrukken voor zijn persoonlijk, niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat hij alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsvermeldingen intact laat.

De auteurs van individuele werken die op de Site zijn gepubliceerd, hebben te allen tijde het recht het vaderschap van hun werken op te eisen en bezwaar te maken tegen elke vervorming, verminking of andere wijziging van de werken zelf, met inbegrip van elke handeling ten nadele van hun eer of reputatie.

De toegang tot de Site verleent de Gebruiker geen enkel recht op de inhoud ervan.

10. Referentie

In uitzonderlijke gevallen kan uitdrukkelijk toestemming worden verleend voor de reproductie/presentatie van de gehele site of een gedeelte daarvan op bepaalde media. Elk verzoek om toestemming moet vooraf worden ingediend op het volgende adres: [email protected] of bij October Italia.

11. Klachten

Eventuele klachten moeten worden gericht aan de bevoegde klachtendienst van October Italia, op het volgende adres: October Italia, Complaints Service, e-mail: [email protected].

12. Wijzigingen van de site en voorwaarden

De inhoud en informatie op deze Site en in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd, met name om te voldoen aan eventuele nieuwe wetten en/of voorschriften en/of om de Site te verbeteren. Eventuele wijzigingen zullen in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden worden opgenomen.

De Gebruiker erkent en aanvaardt dat het gebruik van de Site de aanvaarding van de Algemene Gebruiksvoorwaarden en de latere wijzigingen ervan impliceert.

De Gebruiker erkent en aanvaardt uitdrukkelijk, mede op grond van en voor de toepassing van de artikelen 1341 en 1342 van het Burgerlijk Wetboek, de volgende bepalingen: Artikel 2 ("Gebruik van de Site").

Laatst gewijzigde datum van de GBV: 26 mei 2022