Algemene voorwaarden October

Disclaimer

Dit is een nederlandse vertaling van de italiaans algemene voorwaarden en vormt in geen geval de bindende versie zoals alleen de italiaans versie dat doet.

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (hierna de"GTU") regelen uw toegang tot en gebruik van de website it.october.eu en de App.october.eu (hierna gezamenlijk de"Site" genoemd). De Site wordt beheerd door October Italia S.r.l. - met zetel in Largo Augusto 8, 20122 Milaan, Italië, maatschappelijk kapitaal van 154.830,33 euro, i.v. Belastingscode, BTW-nummer en registratienummer bij het Bedrijvenregister van Milaan 09473300961, REA MI - 2092477 (hierna"October Italia").Telefoon: 02 92854260Email adres: [email protected]: [email protected]De Site wordt gehost door:OVHsocietà per azioni semplificata di diritto franceseRCS Lille Métropole 424 761 419 00045APE code 6202VAT code: FR 22 424 761 419Geregistreerd kantoor: 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - Francia.eapp.october.eu wordt gehost door:Amazon Web Services: Amazon Web Services LLCPO Box
 • Als de Gebruiker een natuurlijk persoon is (of het nu een Aanvrager of een Kredietverlener is)
  • ze moet meerderjarig zijn;
  • mag niet worden geregistreerd als "US Person" door de Amerikaanse belastingdienst;
  • moet een SEPA-bankrekening in euro's hebben;
  • moet een geldig e-mailadres en mobiel telefoonnummer hebben.
 • Indien de Gebruiker een rechtspersoon is (Kredietverlener)
  • mag geen bank zijn of een persoon die optreedt als professionele geldschieter in de zin van artikel 106 van Wetsdecreet 385/1993;
  • mag niet worden geregistreerd als een "US Person" (d.w.z. een rechtspersoon met zetel in de Verenigde Staten) door de Amerikaanse belastingdienst;
  • moet een SEPA-bankrekening in euro's hebben;
  • moet een gecertificeerd e-mailadres hebben
  • in het geval van een entiteit die namens een rechtspersoon optreedt, moet deze entiteit over passende vertegenwoordigingsbevoegdheden beschikken.
Voor de toegang tot bepaalde delen van de Site is het gebruik van persoonlijke toegangscodes vereist. In dergelijke gevallen is de Gebruiker verantwoordelijk voor het veilig bewaren en het juiste gebruik van zijn of haar eigen referenties die toegang tot vertrouwelijke diensten mogelijk maken. In dergelijke gevallen is de Gebruiker verplicht zijn of haar eigen gebruikers-ID en wachtwoord te kiezen. De Gebruiker mag niet de gebruikers-ID van een andere persoon kiezen met de bedoeling zijn of haar identiteit te gebruiken. Bovendien mag de Gebruiker de gebruikers-ID van een andere persoon niet gebruiken zonder zijn of haar uitdrukkelijke toestemming. De Gebruiker is verplicht de vertrouwelijkheid van zijn of haar wachtwoord te waarborgen en te voorkomen dat het met derden wordt gedeeld. De codes kunnen te allen tijde worden gewijzigd. Om veiligheidsredenen kan het aantal pogingen om toegang te krijgen tot deze delen echter worden beperkt om frauduleus gebruik te voorkomen. Indien de Gebruiker zich bewust wordt van frauduleus gebruik van de Site, moet hij of zij de beheerder van de Site hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen door middel van een communicatie en
 • de voorregistratie uit te voeren (met vermelding van de naam en het e-mailadres van de gebruiker en de keuze van een wachtwoord van ten minste 8 tekens, waarvan ten minste 1 cijfer);
 • deze GTU te aanvaarden door het juiste vakje aan te vinken; en
 • bevestig uw e-mail adres door te klikken op de e-mail link die na de voorregistratie is verzonden.
Zodra de bovenstaande procedure is voltooid, wordt het abonnement als voltooid beschouwd en kan de gebruiker regelmatig een nieuwsbrief ontvangen waarin informatie wordt verstrekt over nieuwe projecten die op de site beschikbaar zijn en over de status van lopende projecten.1.2.2

. Voorregistratie - Fase 2: Beveiliging, authenticatie op basis van twee factoren en eenvoudige elektronische handtekening

Enkele aanvullende informatie zal nodig zijn naast de informatie die in fase 1 vereist is (en al verstrekt is), zoals geboortedatum, woonplaats en mobiel telefoonnummer.1.2

.2.

Het leenproces en de eenvoudige elektronische ondertekening van leencontracten op de site gebeurt door middel van een protochesierapport
 • de eerste authenticatie wordt uitgevoerd met behulp van de e-mail en het wachtwoord van de gebruiker die tijdens fase 1 van de preregistratie zijn gekozen;
 • de tweede wordt uitgevoerd door naar het door de Gebruiker opgegeven mobiele telefoonnummer (na identificatie) een sms te sturen met een handtekeningscode die moet worden ingevoerd om de voorregistratie te valideren en om volledig in te stemmen met de GTU van de Site.
1.

2.3. Registratie: KYC (Know Your Customer) proces - Verificatie van de identiteit van de GebruikerOoktober

Italië maakt gebruik van de diensten van de communautaire betalingsinstelling Lemonway SA en voor het effect dat het bedrijf is onderworpen aan de regels voor de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme vastgesteld door het wetsbesluit 231/2007 en de daaropvolgende aanvullingen en wijzigingen. Om deze reden, voordat u toegang tot alle functies van de site, en in het bijzonder voor het uitlenen in overeenstemming met artikel 2 van deze GTU, moet u de volgende documenten te verstrekken
 • Kopie van een van de volgende identiteitsdocumenten
  • Paspoort (pagina 2 en 3) geldig;
  • Geldige nationale identiteitskaart (voor/achter);
  • Geldige verblijfskaart of verblijfsvergunning (voor/achter) (in dit geval is ook een tweede identiteitsbewijs vereist)
 • Belastingverblijf van natuurlijke personen (een kopie van een van de volgende documenten)
  • Water service bill (minder dan 3 maanden);
  • Elektrische onderhoudsfactuur (minder dan 3 maanden);
  • Gasleveringsrekening (minder dan 3 maanden);
  • Vaste telefoon-, gsm- of internetrekening gedomicilieerd bij de Gebruiker (minder dan 3 maanden);
  • Vastgoed huurcontract naar behoren geregistreerd en ontvangst van de laatste betaling (minder dan 3 maanden).
 • Fiscale woonplaats van rechtspersonen
  • kamer van Koophandel zicht bijgewerkt 10 dagen voor de datum van levering van het document tot oktober
 • Document dat het eigendom van de bank of de postrekening bewijst
 • Kopie van de Gezondheidskaart / Belastingwetboek
Deze controlefase is volledig manueel en kan tot 2 werkdagen duren. Elke valse of onregelmatige aangifte kan leiden tot de toepassing van specifieke acties om mogelijke fraude te voorkomen.1.2.4. Geschiktheidstest Aan heteinde van de controleprocedure zal het nodig zijn om een meerkeuzevragenlijst te beantwoorden (geschatte tijd van voltooiing: 1 minuut) om uw investeringscapaciteit en geschiktheid om via de Site te lenen te bevestigen. 1.3.

Registratie van de proefpersonen1.3.1

.

Bewijs van de geschiktheid van de onderneming om een lening te verkrijgen tot oktober, gratis en zonder verplichting Om

de geschiktheid van de aanvrager om een lening te verkrijgen via de Site te controleren, zal het nodig zijn om de volgende link te raadplegen: https: //it.october.eu/imprese/Ineen eerste stap zal volstaan om de fiscale code van de onderneming, het bedrag van de gevraagde lening en de duur ervan mee te delen.Om de resultaten van de controle te ontvangen, zal het volstaan om de volgende informatie mee te delen
 • de jaarrekening van de laatste 3 boekjaren, goedgekeurd door de Algemene Vergadering, samen met het Verslag over de Verrichtingen, het Verslag van de Raad van Commissarissen of van de Commissaris (indien aanwezig) en het Verslag van de Commissaris (indien benoemd)
 • De laatste 3 belastingaangiften (Modello Unico - SC)
 • Schema van bestaande schulden
Een analist van Oktober Italia zal zo snel mogelijk per e-mail en/of telefoon contact opnemen met de aanvrager om het project te bestuderen en de specifieke behoeften van de aanvrager beter te begrijpen. In ieder geval wordt ervan uitgegaan dat er verdere documentatie van de analist nodig kan zijn om de analyse van het bedrijf dat de financiering aanvraagt af te ronden en zo de betreffende financieringsaanvraag ter goedkeuring voor te leggen aan het Oktober Italia Kredietcomité. De gebruiker gaat ermee akkoord Oktober Italia, voor de bestudering van de aanvraag als onderdeel van de op de site gepubliceerde informatie, nauwkeurige, volledige en onopvallende informatie te verstrekken over het project dat hij wil financieren en over de financiële, economische en vermogenssituatie van het bedrijf. De duur van deze procedure is variabel en vereist gemiddeld 4 of 5 werkdagen, afhankelijk van het type aanvraag en de snelheid van de communicatie.1

.3.3. Procedure KYC (Know Y

 • inhoud te verspreiden die beledigend, lasterlijk, ongeoorloofd, schadelijk is, inbreuk maakt op de privacy- of beeldrechten, aanzet tot geweld, rassenhaat of etnische haat;
 • de Site te gebruiken voor politieke, promotionele of proselytistische doeleinden;
 • de promotie- of reclamecontent te publiceren;
 • informatie of inhoud te verspreiden die schadelijk kan zijn voor minderjarigen;
 • illegale activiteiten te verrichten, met name ten nadele van de houders van rechten op software, handelsmerken, foto's, afbeeldingen, tekst, video's, enz;
 • een lasterlijk, schadelijk identificerend element gebruiken, dat de privacy of het beeldrecht schendt, dat aanzet tot geweld, rassenhaat of etnische haat.
Oktober Italia is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit het gebruik van deze website.2

.1 De diensten die worden aangeboden op de websiteOctober

Italia biedt een leenplatform voor micro-ondernemingen en KMO's. Oktober Italia stelt de gebruiker in staat om rechtstreeks aan bedrijven te leveren voor de financiering van de reële economie.Oktober Italia levert geen betalingsdiensten en beschikt niet over geld van gebruikers, deze activiteiten worden uitgevoerd door Lemoway SA, een onderneming naar Frans recht met een vergunning als betalingsinstelling van de ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, Franse toezichthoudende autoriteit) en met een vergunning om betalingsdiensten te leveren in Italië in het kader van het vrij verrichten van diensten binnen de Europese Unie op grond van een EU-"paspoort". De voorwaarden voor het verlenen van betalingsdiensten door Lemonway SA zijn toegankelijk via de website op het volgende adres : https://it.october.eu/cg
 • onvolledigheid of moeilijkheid om de gebruikersgegevens bij te werken;
 • onjuiste toekenning van de klasse van verdienste als gevolg van methodologische onnauwkeurigheden of verkeerde interpretatie van gegevens bij de beoordeling van gebruikers;
 • de veranderlijkheid tijdens een periode na de evaluatie van de voorwaarden die onderworpen zijn aan de evaluatie door de gebruiker in vergelijking met de evaluatie die in de aanvraagfase via de Site wordt uitgevoerd.
De kredietwaardigheidsbeoordelingen, samen met andere informatie die op de Site beschikbaar wordt gesteld met betrekking tot de op de Site gepubliceerde projecten, geven niets anders dan indicatieve resultaten, gebaseerd op door de Aanvrager verstrekte informatie en kunnen daarom niet worden beschouwd als een betrouwbare garantie voor het bereiken van een bepaald resultaat. De op de Site gepubliceerde informatie vormt geen enkele vorm van advies of aanbeveling of verzoek tegen October Italia. De gebruiker is uitsluitend en alleen verantwoordelijk voor de beoordeling van de informatie en de keuzes die via deze informatie worden gemaakt. Vanwege het aantal bronnen van derden waaruit de informatie wordt verkregen en de aard van de verspreiding van gegevens via het internet, kan October Italia niet garanderen, noch zich ertoe verbinden, noch verklaren dat dit het geval is
 • de informatie die op de Site wordt gepubliceerd is volledig, accuraat, up-to-date en foutloos;
 • de Site vrij is van virussen of dat de werking ervan ononderbroken is, zonder onderbrekingen of fouten.
De Gebruiker neemt alle verantwoordelijkheid op zich voor eventuele schade aan zijn computer of verlies van gegevens als gevolg van het downloaden van informatie van de Site.October Italia kan daarom niet verantwoordelijk worden gehouden voor de financiële en fiscale gevolgen van leningen die via de Site worden verstrekt. Bovendien wordt benadrukt dat de Gebruiker de enige is, in termen van wet en verantwoordelijkheid, om te beslissen over zijn eigen leningskeuzes gemaakt op de Site.To-date is de overdracht van kredieten op het oktober-platform niet toegestaan. Wij verontschuldigen ons voor het niet kunnen bieden van deze mogelijkheid. De overdracht van kredieten tussen particulieren is formeel verboden in sommige landen en levert tal van juridische problemen op in de formalisering ervan. Als de kredietverstrekker besluit om zijn leningen toe te wijzen aan een derde partij, is het zijn verantwoordelijkheid om te controleren of hij dit legaal doet en om eventuele contractuele verplichtingen uit te voeren, met inbegrip van het omleiden van betalingen. oktober zal niet in staat zijn om de portefeuille en het pre Het verzoek om financiering. 4.

BelastingenEnkele

gegevens met betrekking tot de belastingheffing op door natuurlijke personen (kredietverleners) verstrekte leningen worden ter indicatie vermeld onder rubriek FAQ de Gebruiker verklaart zich ervan bewust te zijn dat deze informatie slechts indicatief is en geen fiscaal advies vormt.Oktober Italië wijst elke aansprakelijkheid af met betrekking tot de financiële en fiscale gevolgen van verstrekte of ontvangen leningen op de Site, en dringt er bij de Gebruiker op aan zijn belastingadviseur te raadplegen om zijn situatie te beoordelen

.5. Bewijs van overeenkomstDe aanvaarding

van deze GTU elektronisch heeft, tussen de partijen, dezelfde juridische waarde als een papieren contract.De geautomatiseerde documentatie en opgeslagen in computersystemen zal worden opgeslagen in redelijke veiligheidsomstandigheden en worden beschouwd als bewijs van communicatie tussen de partijen

.6. Ondertekening van leenovereenkomsten door schuldeisersDoor

de ondertekening van deze GTU erkent de Gebruiker en gaat hij ermee akkoord dat de ondertekening van leenovereenkomsten zal worden beschouwd als bewijs van het bestaan van het contract
 • Stap 1 - Registratie op de site in overeenstemming met artikel 1 van deze GTU;
 • Stap 2 - Selectie van het project en het geleende bedrag;
 • Stap 3 - Een samenvatting van de belangrijkste elementen van de transactie wordt gecommuniceerd tijdens het ondertekeningsproces en u wordt gevraagd om uw toetreding tot de CGU's te bevestigen, het leencontract te aanvaarden door het vakje 'Acceptatie' aan te vinken en op 'Valideren' te klikken om uw bereidheid tot het ondertekenen van het contract uit te drukken. Het contract is beschikbaar en downloadbaar op de Site in uw persoonlijke ruimte;
 • Stap 4 - Identiteitsverificatie: u ontvangt per SMS een handtekeningscode, die op de Site moet worden ingevuld, in het daarvoor bestemde veld om de ondertekening af te ronden en uw toestemming voor het afsluiten van de transactie volledig uit te drukken.
7.

7. Informatie op de website7

.1. GeneralOctober

verbindt zich ertoe nauwkeurige en actuele informatie te verstrekken. De overdracht van gegevens en informatie via het internet laat echter geen absolute technische betrouwbaarheid toe, zodat de juistheid van alle informatie op de website niet kan worden gegarandeerd. Bijgevolg aanvaardt October Italia geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van dergelijke informatie. De inhoud van de website kan onnauwkeurig zijn of verkeerd worden afgedrukt. Oktober Italia is in geen geval en om geen enkele reden aansprakelijk voor eventuele onnauwkeurigheden of fouten of voor schade die wordt veroorzaakt of voortvloeit uit het vertrouwen dat u op of via de website stelt. U bent uitsluitend en alleen verantwoordelijk voor de evaluatie van de informatie en de inhoud die u via de website verkrijgt. De website en alle informatie en inhoud die op de website worden gepubliceerd, kunnen op elk moment, van tijd tot tijd, worden gewijzigd door Oktober Italia, en
 • geen toegang meer hebben tot de gegevens van de oktoberaccount
 • niet langer kunnen profiteren van de informatie en mogelijkheden die beschikbaar zijn op de Site
 • geen toegang meer hebben tot de diensten die door de Site worden aangeboden.
Om de sluiting van de Oktoberrekening aan te vragen, stuurt de Gebruiker een e-mail van zijn e-mailadres naar [email protected] met de vermelding dat hij bereid is de Oktoberrekening af te sluiten. Het geld dat nog op de Oktoberrekening staat, kan alleen worden overgemaakt door middel van een bankoverschrijving naar de bank- of postrekening waarvan de gegevens bij de registratie zijn verstrekt. Binnen een termijn van maximaal 30 dagen ontvangt de Gebruiker vanaf oktober een bevestigingsmail waarin de sluiting van de Oktoberrekening wordt bevestigd.8

.2 Op verzoek van de betalingsdienstaanbieder

kan de betaalrekening van de Gebruiker worden afgesloten overeenkomstig artikel 18, lid 2, van de Lemon Way GTU. In dit geval zal Oktober ook de Oktoberrekening afsluiten, zelfs als er nog uitstaande leningen zijn. In dit geval zal Oktober als volgt te werk gaan
 • De leningen van de Gebruiker worden tegen oktober teruggekocht tegen de volgende waarde
  • hun restkapitaal voor leningen waarvoor geen betalingsincident is vastgesteld
  • Voor alle andere situaties zal in oktober een afwaardering van 40% tot 100% van de resterende hoofdsom op de aflossingswaarde van de positie op discretionaire basis worden toegepast.
 • In oktober zal de Gebruiker een voorstel doen om kredieten en leningen terug te kopen
  • Indien de gebruiker akkoord gaat, wordt tussen oktober en de gebruiker een overschrijvingsovereenkomst gesloten. Het geld wordt op de oktober-rekening bijgeschreven. De gebruiker moet het beschikbare saldo van zijn oktober-rekening afschrijven. Na deze overschrijving zal oktober de rekening sluiten na het versturen van een e-mailbericht.
  • Indien de Gebruiker het aanbod tot aflossing weigert, zal oktober het account sluiten na het versturen van een e-mailbericht. De Gebruiker zal niet langer gecrediteerd worden met eventuele terugbetalingen voor aangegane leningen.
8.

3 Bij beslissing van oktober De

sluiting of blokkering (onmogelijkheid om leningen te verstrekken of te herlenen, maar mogelijkheid om opnames te doen en toegang te krijgen tot fiscale informatie) van een oktoberrekening kan in de volgende gevallen tegen oktober worden besloten
 • misbruik van de oktoberaccount
 • Verwerpelijk gedrag van de Klant, in het bijzonder frauduleus gebruik
 • Weigering om te voldoen aan de verplichting om essentiële informatie te verstrekken - Weigering om verduidelijking te geven
 • Productie van valse of onnauwkeurige documenten
 • Rekening inactief (ongebruikt en zonder krediet) gedurende meer dan een jaar
Het besluit van oktober wordt genomen op de volgende gronden
 • De Rekeninghouder heeft zich niet gehouden aan de Algemene Gebruiksvoorwaarden van het platform
 • De Rekeninghouder heeft in oktober onjuiste, verouderde of onvolledige identificatiegegevens verstrekt
 • Er bestaat een risico op fraude, witwassen van geld of financiering van terrorisme of een risico dat de veiligheid van de Oktoberrekening kan aantasten
 • De betalingsdienstaanbieder ontvangt een groot aantal terugbetalingen, geannuleerde bestellingen of ongeoorloofde bestellingen.
Deze beslissing moet worden gemotiveerd en op enigerlei wijze aan de Accounthouder worden meegedeeld. Oktober behoudt zich het recht voor om aanvullende documenten op te vragen en om, na analyse van de verstrekte informatie, een gunstig advies uit te brengen dat de klant machtigt om de Oktoberaccount te blijven gebruiken. Als Oktober nog meer abnormaal gedrag vaststelt op dezelfde Account, zal de Account automatisch en permanent worden geblokkeerd.9.

Intellectuele eigendomAlle intellectuele

eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, octrooien, handelsmerken, dienstmerken, handelsmerken, ontwerpen, zowel geregistreerde als niet-geregistreerde) op de Site, de informatie-inhoud op of toegang tot de Site, alle databases die worden beheerd door Oktober Italia en alle projecten, tekst en afbeeldingen, software, foto's, video's, muziek, geluiden op de Site en de selectie en rangschikking van dezelfde, en alle compilaties