Algemene voorwaarden October

Disclaimer

Dit is een nederlandse vertaling van de italiaans algemene voorwaarden en vormt in geen geval de bindende versie zoals alleen de italiaans versie dat doet.

Definities

Affiliate: de houder van een rekening in oktober die is geopend met behulp van een promotiecode en die een totaalbedrag van €500 leent (of €200 als de Referrer profiteert van het loyaliteitsprogramma)
Analist: de persoon die onderzoekt of een project in aanmerking komt voor financiering
JKP: jaarlijks kostenpercentage
Aanvrager: een bedrijf dat een lening heeft gekregen voor een Project
Leningsovereenkomst: een juridisch contract waarin de voorwaarden staan voor een lening die een Aanvrager via de Site ontvangt van Lenders
Downloadbare content: content die kan worden gedownload van de Site
ECSP-verordening: Verordening (EU) 2020/1503 van het Europees Parlement en de Raad van 7 oktober 2020
KYC-proces (Know Your Customer): procedure om deidentiteit van gebruikers te verifiëren xml-ph-0

Preambule

Wij heten u welkom op october.eu en de respectieve subdomeinen connect.october.eu en app.october.eu (hierna gezamenlijk de"Site" genoemd). Toegang tot de Site impliceert uw onvoorwaardelijke aanvaarding van deze algemene voorwaarden in hun geheel.

Door de Site te bezoeken, erkent u dat u ervan op de hoogte bent dat crowdfundingdiensten niet gedekt zijn door het depositogarantiestelsel dat is ingesteld bij Richtlijn 2014/49/EU en dat crowdfundinginvesteringen die via de Site zijn verworven niet gedekt zijn door het beleggerscompensatiestelsel dat is ingesteld bij Richtlijn 97/9/EG.

Oktober verstrekt geen financieel advies en doet geen aanbevelingen over de geschiktheid van een aanbod dat op de Site voor de Gebruiker is geplaatst, hetgeen de Gebruiker uitdrukkelijk aanvaardt.

De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de keuze die hij maakt.

Informatie met betrekking tot het aanbod van October Connect is beschikbaar op connect.october.eu. Dit gedeelte wordt beheerd en gepubliceerd door October SA.

Informatie met betrekking tot professionele beleggers is beschikbaar in de rubriek en.october.eu/lenders/institutional-investors, aangeboden door October Factory. De andere delen van de site worden beheerd en gepubliceerd door October IFP.

De Site wordt gehost door OVH (RCS Lille Métropole 424 761 419), een bedrijf gevestigd te 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - Frankrijk, en Amazon Web Services LLC, P.O. Box 81226, Seattle, WA 98108-1226.

Elk geschil met betrekking tot met name de geldigheid, interpretatie, uitvoering of beëindiging van deze voorwaarden valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Franse rechtbanken.

Navigatie op de Site is onderworpen aan de geldende Europese en Franse regelgeving en aan de onderhavige Algemene Voorwaarden.

1. Toegang tot de Site

1.1. Algemene bepalingen

Om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van alle functies van de Site, moet je ouder zijn dan 18 jaar, niet geregistreerd staan als een "US Person" door de Amerikaanse belastingdienst, een bankrekening hebben in de Eurozone, een geldig e-mailadres en een mobiel telefoonnummer hebben.

Voor toegang tot bepaalde secties van de Site is het gebruik van persoonlijke toegangscodes vereist. In deze gevallen is de Gebruiker verantwoordelijk voor het veilig bewaren en het juiste gebruik van zijn of haar toegangsgegevens die toegang geven tot beperkte diensten. De Gebruiker is verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van zijn of haar wachtwoord en moet voorkomen dat dit met derden wordt gedeeld.

Codes kunnen te allen tijde worden gewijzigd. Om veiligheidsredenen kan het aantal pogingen om toegang te krijgen tot deze secties echter worden beperkt om frauduleus gebruik te voorkomen. In het geval dat de Gebruiker zich bewust wordt van frauduleus gebruik van de Site, moet hij/zij de beheerder hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen via een e-mail naar [email protected].

De Gebruiker verklaart en garandeert dat de door de Gebruiker verstrekte en in de informatiesystemen van oktober opgeslagen gegevens juist en nauwkeurig zijn en geschikt zijn om de identiteit van de Gebruiker aan te tonen. In geval van wijzigingen in deze gegevens verplicht de Gebruiker zich ertoe de betreffende wijzigingen onmiddellijk door te geven.

In geval van niet-naleving van de regels beschreven in deze voorwaarden, behoudt October zich het recht voor om de toegang van de Gebruiker tot de Site op te schorten. In dit geval zal de Gebruiker zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht.

Oktober zal zich inspannen om een ononderbroken toegang tot de Site te bieden, maar de toegang tot de Site kan op elk moment worden opgeschort, beperkt of beëindigd, inclusief maar niet beperkt tot, om veiligheidsredenen.

De toegang tot de Site kan ook van tijd tot tijd worden beperkt om reparaties, onderhoud of de introductie van nieuwe functies of diensten mogelijk te maken. Oktober zal zich inspannen om de toegang zo snel als redelijkerwijs mogelijk is te herstellen. Het surfen op de Site is beveiligd met SSL - https.

1.2. Registratie van kredietnemers

1.2.1. Preregistratie - Stap 1: Acceptatie van de KGE's

Voordat u toegang krijgt tot de lijst met projecten op de Site, moet u:

 • Zich vooraf registreren (door uw naam en e-mailadres op te geven en een wachtwoord te kiezen dat bestaat uit ten minste 8 tekens waarvan ten minste 1 cijfer);
 • Deze AGV accepteren door het betreffende vakje aan te vinken, evenals de algemene voorwaarden van de betalingsdienstaanbieder. Deze zijn beschikbaar op en.october.eu/cgu-lemonway-2;
 • Bevestig uw e-mailadres door te klikken op de e-maillink die u wordt toegezonden na de preregistratie
  • Je ontvangt ook per e-mail bericht over nieuwe projecten en andere nuttige informatie. Je kunt je inschrijving op elk moment annuleren.
  • Aan het einde van fase 1 kunt u ervoor kiezen om door te gaan met de registratie of om de site te gebruiken om projecten voor financiering te vinden.

1.2.2 Pre-registratie - Stap 2: Beveiliging, twee-factor authenticatie en eenvoudige elektronische handtekening

Er wordt om aanvullende informatie gevraagd naast de informatie die in stap 1 wordt gevraagd (en al is verstrekt), zoals geboortedatum, woonplaats en mobiel telefoonnummer.

Het proces van uitlenen en eenvoudige elektronische ondertekening van leningsovereenkomsten op de Site vindt plaats via een beveiligingsprotocol (SSL - https) met twee-factor authenticatie, dat uit twee stappen bestaat:

 • De eerste authenticatie wordt uitgevoerd met behulp van het e-mailadres en wachtwoord van de Gebruiker die tijdens Stap 1 van de preregistratie zijn gekozen;
 • De tweede wordt uitgevoerd door het versturen van een sms naar het mobiele telefoonnummer dat door de Gebruiker is opgegeven met een handtekeningcode die moet worden ingevoerd om de preregistratie te valideren en volledige toestemming te geven voor de GTU van de Site.

1.2.3. Registratie: KYC-proces (Know Your Customer) - Verificatie van de identiteit van de Gebruiker

Oktober IFP maakt gebruik van de diensten van de EU-betalingsinstelling Lemonway SA en als zodanig is het bedrijf onderworpen aan de regels voor de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, zoals vastgelegd in wetsdecreet 231/2007 en de daaropvolgende aanvullingen en wijzigingen. Daarom moeten de volgende documenten worden verstrekt voordat toegang kan worden verkregen tot alle functies van de Site, en in het bijzonder voordat er kan worden geleend in overeenstemming met artikel 2 van deze GBV

 • Kopie van twee verschillende identiteitsdocumenten;
 • Document dat de eigendom van de bank- of postrekening bewijst.

Het IFP kan aanvullende documentatie vragen, bijvoorbeeld afhankelijk van het type bank dat wordt gebruikt of de fiscale woonplaats.

Deze verificatiefase is volledig manueel en kan tot 2 werkdagen duren. Elke valse of onregelmatige aangifte kan leiden tot de toepassing van specifieke acties om fraude te voorkomen.

1.2.4. Geschiktheidstest en berekening van de nettowaarde

Aan het einde van de verificatieprocedure moet u een vragenlijst beantwoorden (met meerkeuzeantwoorden) om te bepalen of de door October IFP aangeboden diensten geschikt zijn voor uw profiel. Deze test moet ten minste om de 2 jaar worden herhaald. In het kader van deze test begrijpt en erkent u het belang van het verstrekken van correcte en actuele informatie.

Zodra u deze geschiktheidstest hebt voltooid, hebt u de mogelijkheid om bij October IFP een aanvraag in te dienen om te worden geclassificeerd als Geavanceerde Kredietverstrekker. Als u een dergelijk verzoek indient, erkent en aanvaardt u de gevolgen van het verlies van de bescherming die is verbonden aan de status van niet-geavanceerde Kredietverstrekker.

Ongedetailleerde Kredietnemers zijn ook verplicht om hun nettowaarde op te geven. Er is een rekentool beschikbaar om hun nettowaarde te bepalen. De simulatie van het vermogen om verliezen te dragen moet na de eerste simulatie jaarlijks worden herhaald.

In het geval van investeringen van meer dan 1.000 euro of 5% van iemands nettowaarde in een enkel project, worden veiligheidswaarschuwingen weergegeven en is expliciete toestemming vereist voordat met de investering wordt doorgegaan. Voor dergelijke investeringen, en onder bepaalde omstandigheden, kan IFP een niet-geavanceerde Kredietnemer de mogelijkheid ontzeggen om via de Site te lenen onder de voorwaarden van de ECSP-verordening.

1.2.5 Aanvulling van de Oktoberrekening

Zoals vermeld in artikel 2, moet u uw Oktoberrekening aanvullen om te kunnen investeren op de Site. U kunt hiervoor een kredietkaart gebruiken (voor een maximumbedrag van 1.000 EUR per transactie, met een limiet van 2.000 EUR binnen 30 dagen) of geld overmaken via een bankoverschrijving.

1.3. Registratie van aanvragende bedrijven

1.3.1 Gratis en vrijblijvend toetsen of een bedrijf in aanmerking komt voor financiering via oktober

Om na te gaan of het aanvragende bedrijf in aanmerking komt voor financiering via de Site, moet de volgende link worden geopend: https://it.october.eu/imprese/

In een eerste stap volstaat het om de fiscale code van het bedrijf, het bedrag van de gevraagde financiering en de duur ervan mee te delen.

Om het resultaat van de geschiktheidstest te ontvangen, wordt u gevraagd om u te registreren en in het bijzonder om uw e-mailadres en de financieringsaanvraag te bevestigen.

1.3.2. Indienen van de financieringsaanvraag en analyse

Voor het indienen van de financieringsaanvraag moet u in de eerste fase (ten minste) de volgende documenten opsturen

 • de door de aandeelhoudersvergadering goedgekeurde jaarrekeningen van de laatste 3 boekjaren, samen met het directieverslag, het verslag van het college van commissarissen of van de enige accountant (indien van toepassing) en het verslag van het accountantskantoor (indien aangesteld)
 • De laatste 3 belastingaangiften (Modello Unico - SC)
 • Overzicht van bestaande schulden

Een analist van oktober zal zo snel mogelijk per e-mail en/of telefoon contact opnemen met de aanvrager om het project te bestuderen, de specifieke behoeften van de aanvrager beter te begrijpen en indien nodig om aanvullende documentatie te vragen.

De analist zal vervolgens de leningaanvraag formeel indienen bij het October Factory Investment Committee. Na validatie van de aanvraag door dit comité, zal October IFP bepalen of de Aanvrager in aanmerking komt voor crowdfunding diensten.

1.3.3. KYC (Know Your Customer) procedure - Verificatie van de identiteit van het bedrijf en de identiteit van de personen die gemachtigd zijn om het bedrijf te vertegenwoordigen

October Factory is onderworpen aan de voorschriften voor de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme zoals vastgelegd in het wetsbesluit 231/2007 en de daaropvolgende aanvullingen en wijzigingen.

Om deze reden is het noodzakelijk om, parallel met de kredietanalyse, de identiteit van de uiteindelijke begunstigde van de vennootschap (zoals gedefinieerd door het voornoemde Wetsdecreet 231/2007) en de bestuurders van de vennootschap te valideren.

Elke valse of onregelmatige verklaring kan leiden tot de toepassing van specifieke acties om fraude te voorkomen.

Specifiek bevestigt de Aanvrager door het aanvaarden van deze KGE's

 • dat er geen strafrechtelijke antecedenten zijn met betrekking tot schendingen van nationale wetten op het gebied van handelsrecht, faillissementsrecht, financiële diensten, antiwitwasrecht, fraudewetgeving of beroepsaansprakelijkheidsverplichtingen;
 • dat zijn statutaire zetel zich niet bevindt in een niet-coöperatief rechtsgebied, zoals erkend door het relevante EU-beleid, of in een derde land met een hoog risico in de zin van artikel 9, lid 2, van Richtlijn (EU) 2015/849.

1.3.4. Aanvaarding van de Leningaanbieding/Elektronische Handtekening

Na de beslissing van het kredietcomité van October Factory en October IFP wordt de Aanvrager op de hoogte gebracht van de aanvaarding of afwijzing van zijn leningaanvraag en de Aanvrager erkent uitdrukkelijk dat deze beslissing naar eigen goeddunken wordt genomen en dat October Factory en October IFP niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de afwijzingsbeslissing.

In het geval van een positief antwoord van het Kredietcomité zal de online publicatie van het project pas plaatsvinden na ondertekening van de Kaderovereenkomst voor de Aanvrager, waarin de door de Aanvrager in stappen 1.3.1 tot 1.3.4 van deze AGV verstrekte informatie, de financieringsvoorwaarden (bedrag, duur, rentevoet, vergoedingen en commissies, JKP) en de voorwaarden voor de online publicatie van het project op de Site zijn opgenomen.

De Aanvrager dient de Leningsovereenkomst te bestuderen en te ondertekenen, hetzij handmatig, hetzij elektronisch.

Door het ondertekenen van de Leningsovereenkomst stemt de Aanvrager er reeds nu mee in om het IFP een mandaat te verlenen om in naam en voor rekening van de Aanvrager de verschillende Leningsovereenkomsten met de Leners elektronisch te ondertekenen.

1.3.5 Mogelijke annulering van de leningofferte

Indien October IFP terecht een omissie, fout of onnauwkeurigheid in de verstrekte informatie vaststelt die een wezenlijke invloed zou kunnen hebben op de verwachte prestaties van de leningofferte, wordt de Aanvrager verzocht deze informatie onmiddellijk aan te vullen of te corrigeren.

Bij gebreke van een dergelijke onmiddellijke actie, behoudt October IFP zich het recht voor om:

 • het leningaanbod op de Site op te schorten totdat de informatie is aangevuld of gecorrigeerd, voor een periode van maximaal 30 kalenderdagen;
 • het leenaanbod te annuleren als de juiste correcties of wijzigingen niet binnen 30 kalenderdagen worden aangebracht.

2. Gebruik van de Site

Houd er rekening mee dat het gebruik van de Site veronderstelt dat je over de benodigde hardware en software apparatuur voor internetgebruik beschikt.

Bovendien moet eraan herinnerd worden dat het internet de veiligheid, de beschikbaarheid en de integriteit van de gegevensoverdrachten niet garandeert. Daarom is Oktober niet verantwoordelijk voor fouten, weglatingen, verwijderingen, vertragingen, storingen (met name in het geval van virussen), communicatielijnen, computerapparatuur en -software die niet door Oktober gecontroleerd worden, of in het geval van ongeoorloofd gebruik of mogelijke aantasting van de inhoud die op deze Site gepubliceerd wordt.

In de beschermde gebieden kunt u investerings- of leenmogelijkheden bekijken, evenals zakelijke leningen of kredieten.

De Gebruiker stemt ermee in de informatie op de Site uitsluitend te gebruiken om te bepalen of hij financiering aanvraagt of verkrijgt.

Bovendien stemt de Gebruiker ermee in om October schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle negatieve gevolgen die direct of indirect verband houden met het gebruik van de service door de Gebruiker.

Bij het gebruik van de Site onthoudt de Gebruiker zich van de volgende handelingen:

 • Het verspreiden van inhoud die beledigend, lasterlijk, ongeoorloofd, schadelijk, in strijd met de privacy of beeldrechten, aanzettend tot geweld, raciale of etnische haat is;
 • De Site gebruiken voor politieke, promotionele of opruiende doeleinden;
 • Publiceren van promotie- of reclame-inhoud;
 • Informatie of inhoud verspreiden die de gevoeligheden van minderjarigen kan kwetsen;
 • Illegale activiteiten uit te voeren, met name ten nadele van de houders van rechten op software, handelsmerken, foto's, afbeeldingen, teksten, video's, enz;
 • Een identificerend element te gebruiken dat lasterlijk, schadelijk, in strijd met de privacy of beeldrechten, aanzettend tot geweld, raciale of etnische haat is.

October is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, als gevolg van het gebruik van deze Site.

2.1 Diensten aangeboden op de Site

2.1.1 Lenen op de Site

Met de Oktoberrekening kun je je spaargeld investeren in leningen aan kleine en middelgrote bedrijven. Je kunt een Oktoberrekening openen en al vanaf € 20 per individuele lening lenen aan bedrijven die door Oktoberanalisten zijn geselecteerd. Elke kredietverstrekker kan de te financieren projecten van de Aanvragers kiezen op basis van zijn voorkeuren en zich er met een paar klikken toe verbinden het deel van de lening te verstrekken dat hij van plan is te lenen en elke maand ontvangt hij het overeengekomen bedrag terug volgens de betreffende leenovereenkomst, van de partijen die de lening hebben geaccepteerd.

De Kredietnemer verbindt zich ertoe kennis te nemen van de algemene voorwaarden van de betalingsdienstaanbieder of van elke door het IFP aangestelde tussenpersoon die op de Site op het adres en.october.eu/cgu-lemonway-2 worden vermeld en waarin de betalings- en terugbetalingsvoorwaarden van elke rekening van oktober worden beschreven.

In elk geval moet eraan worden herinnerd dat het uitlenen van geld aan kleine en middelgrote ondernemingen het risico inhoudt dat het geleende geld gedeeltelijk of volledig verloren gaat, en dat de Kredietnemer het geleende kapitaal niet eerder terugbetaald krijgt dan op de vervaldagen die in de leenovereenkomst zijn vastgesteld. Het is ook raadzaam om uw leningen te diversifiëren over verschillende projecten om het risico van verlies als gevolg van de mogelijkheid dat de Kredietnemer niet terugbetaalt, te beperken. Diversificatie is een fundamenteel element voor elke kredietverstrekker op een leenplatform.

October IFP kan dus niet aansprakelijk worden gesteld voor de financiële en fiscale gevolgen van de leningen die via de Site worden toegekend. Bovendien wordt benadrukt dat de Gebruiker de enige is, in termen van recht en verantwoordelijkheid, die beslist over zijn eigen leningskeuzes die hij op de Site maakt.

2.1.2. Om een lening via de Site te verkrijgen

De Aanvrager van een lening moet een onderneming zijn met maatschappelijke zetel in Italië, Frankrijk, Spanje, Nederland of Duitsland, die geldig bestaat en dus naar behoren is ingeschreven bij het bevoegde handelsregister, dat ten minste twee jaarrekeningen moet hebben goedgekeurd op de datum van indiening van de aanvraag.

Oktober zal de aanvraag van de Aanvrager onderzoeken en hem in contact brengen met potentiële investeerders. De Aanvrager moet nauwkeurige informatie verstrekken over zijn bedrijf en zijn project.

De Aanvrager verbindt zich ertoe kennis te nemen van de algemene voorwaarden van de betalingsdienstaanbieder of van elke door October IFP aangestelde tussenpersoon die op de Site op het adres en.october.eu/cgu-lemonway-2 zijn vermeld.

Het aanvragen van een lening kan risico's met zich meebrengen, daarom moet de Aanvrager zich ervan verzekeren dat hij in staat is de terugbetaling te voldoen.

October geeft geen financieel advies en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de financiële en fiscale implicaties van de leningen die op de Site beschikbaar zijn. U bent als enige en exclusief verantwoordelijk voor de financiering en terugbetaling van uw project.

2.1.3. Je wenst Oktober bekend te maken in jouw gemeenschap

Elke oktober kredietverstrekker heeft een individuele promo code om het platform bekend te maken bij hun kennissen. De promo code werkt als volgt: als een kredietverstrekker (de"Referrer") zijn promo code deelt met een bekende (de"Referred"), ontvangen beiden een bonus van 20€ als de Referrer een oktober account opent met de promo code van de Referrer en 500€ leent (of 200€ als de Referrer heeft geprofiteerd van een loyaliteitsbonus).

Het bedrag aan bonussen dat Referrers kunnen verdienen door naar het platform te verwijzen is gemaximeerd op €200. Zodra de limiet aan bonussen die kunnen worden ontvangen is bereikt, zullen Referrers geen bonussen meer ontvangen, maar zullen ze professionele partners van October IFP moeten worden en een contract met het platform moeten ondertekenen om de voorwaarden vast te leggen waaronder ze zullen worden beloond voor hun activiteit van het verwijzen van October IFP naar derden die geïnteresseerd zijn in het lenen aan bedrijven. Om een partnerschap met October IFP aan te gaan, neem contact met ons op via [email protected].

2.2. Downloadbare inhoud

Het kan nodig zijn om content op de Site te zetten die de Aanvrager kan downloaden ("Downloadable Content"). Door Downloadable Content te downloaden of te gebruiken, gaat u ermee akkoord deze te gebruiken in overeenstemming met deze GBV.

Een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om de downloadbare inhoud te gebruiken wordt verleend voor persoonlijk en privégebruik, gratis en voor de wettelijke duur van de auteursrechtelijke bescherming. Elke reproductie, weergave, wijziging of verspreiding van de downloadbare inhoud moet uitdrukkelijk worden toegestaan door Oktober.

2.3. Persoonsgegevens

Meer informatie over het beheer van persoonsgegevens is te vinden in de sectie Privacybeleid.

3. 4. Prijsvoorwaarden

Voor informatie over de kosten van de diensten die op de Site worden aangeboden, verwijzen we naar de relevante sectie op de pagina Het aanvraagformulier.

4. Belastingen

Bepaalde informatie over de belasting van leningen die door kredietverstrekkers worden verstrekt, wordt slechts ter indicatie gegeven. De Gebruiker verklaart zich ervan bewust te zijn dat deze informatie slechts indicatief is en geen belastingadvies vormt.

Oktober IFP wijst elke aansprakelijkheid af met betrekking tot de financiële en fiscale gevolgen van leningen die op de Site worden toegekend of ontvangen, en raadt u aan uw eigen belastingadviseur te raadplegen om uw situatie te beoordelen.

5. Proefovereenkomst

De aanvaarding van deze AGV langs elektronische weg heeft tussen de partijen dezelfde juridische waarde als een papieren contract.

Geautomatiseerde documenten die in computersystemen zijn opgeslagen, worden onder redelijke veiligheidsvoorwaarden gearchiveerd en beschouwd als bewijs van de communicatie tussen de partijen.

Contractuele documenten worden gearchiveerd op duurzame en betrouwbare media die als bewijs kunnen dienen.

6. Leningovereenkomsten

6.1 Ondertekening van leningsovereenkomsten door crediteuren

Door ondertekening van deze AGV erkent en aanvaardt de Gebruiker, als Kredietgever, dat de ondertekening van leningsovereenkomsten die via de Site worden afgesloten, plaatsvindt volgens de hieronder beschreven procedure, en erkent hij dat deze ondertekening een eenvoudige elektronische handtekening is, overeenkomstig Wetgevingsdecreet 82/2013 en de uitvoeringsbepalingen daarvan:

 • Stap 1 - Registratie op de Site overeenkomstig artikel 1 van deze AGV;
 • Stap 2 - Selectie van het project en het geleende bedrag;
 • Stap 3 - Een samenvatting van de belangrijkste elementen van de transactie wordt meegedeeld tijdens het ondertekeningsproces en u wordt gevraagd om uw instemming met de AGV te bevestigen, om de leenovereenkomst te aanvaarden door het aanvaardingsvakje aan te vinken en op "Valideren" te klikken om uw bereidheid om het contract te ondertekenen uit te drukken. Het contract is beschikbaar en downloadbaar op de Site in uw persoonlijke ruimte;
 • Stap 4 - Identiteitscontrole: via sms ontvang je een handtekeningcode, die je op de Site in het daarvoor bestemde veld moet invoeren om de handtekening definitief te maken en je instemming met de transactie volledig tot uitdrukking te brengen.

Potentiële niet-geavanceerde Leners genieten van een afkoelingsperiode van 4 kalenderdagen, tijdens dewelke zij hun investeringsaanbod of blijk van interesse in het crowdfundingaanbod op elk moment kunnen intrekken zonder opgave van reden en zonder een boete te moeten betalen. De afkoelingsperiode gaat in op het moment van het investeringsaanbod of de blijk van interesse.

Voor het verstrijken van deze periode kunt u dit recht uitoefenen door uw verzoek via de Site, de Sitechat of naar het e-mailadres [email protected] te sturen .

Zie een voorbeeld van een leningsovereenkomst.

6.2 Beheer van de collectie leenovereenkomsten van Finsquare

Na de overname van de Invex-ondernemingen (onder de handelsnaam Finsquare) door October SA, is October Factory belast met de minnelijke invordering van de vorderingen die aanvankelijk door dit platform werden bemiddeld.

In geval van betalingsachterstand of wanbetaling van de kredietnemer in het kader van de leningsovereenkomsten, verzekert (of laat verzekeren) October Factory, namens de kredietgevers, de minnelijke of gerechtelijke invordering van de schuldvorderingen en verricht (of laat verrichten) hiertoe de handelingen die nodig zijn voor de invordering van de schuldvorderingen en, in voorkomend geval, de tenuitvoerlegging van de afgesloten verzekeringspolissen.

October Factory zorgt voor de minnelijke invordering voor rekening van alle kredietverstrekkers van eenzelfde project.

Voor elke handeling die zij in dit kader verricht, specificeert October Factory haar hoedanigheid om op te treden namens de geldschieters voor hetzelfde project en de rechten van de geldschieters ten opzichte van de kredietnemer, in het bijzonder eventuele vorderingen in het kader van een collectieve procedure van de kredietnemer.

October Factory heeft het recht om alle akten, documenten, contracten met betrekking tot de leningen waarmee het project werd gefinancierd en de afgesloten verzekeringspolissen en de daarin vervatte informatie te gebruiken met het oog op acties die nodig zijn voor de terugvordering van de leningen, binnen de grenzen van eventuele vertrouwelijkheidsclausules en dwingende wettelijke en reglementaire bepalingen.

October Factory heeft de bevoegdheid om in naam en voor rekening van de Lenders te heronderhandelen over en in te stemmen met aanpassingen van de Leningen en alle akten te verlijden die nodig zijn voor een dergelijke heronderhandeling wanneer een dergelijke heronderhandeling naar de mening van October Factory de inning versnelt of verbetert of een verslechtering of verlies van de nominale waarde van de Leningen voorkomt, mits de Lenders op de hoogte worden gebracht van dergelijke voorgestelde aanpassingen.

Bij dergelijke inningsacties en eventuele heronderhandelingen zal October Factory altijd handelen in het beste belang van alle leners in het project van de lener.

October Factory verklaart dat zij alle formaliteiten heeft vervuld die door de toepasselijke wetgeving worden vereist om geldig gemachtigd te zijn om de activiteit van minnelijke invordering van schulden voor rekening van derden uit te voeren, met name, in het geval van Frankrijk, de formaliteiten en machtigingen waarnaar wordt verwezen in de artikelen L. 124-1 en R. 124-1 tot R. 124-7 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering (codificatie van decreet nr. 96-1112 van 18 december 1996 tot regeling van de personen die minnelijke invordering van schulden voor rekening van derden uitvoeren). October Factory verbindt zich ertoe om tijdens de volledige duur van haar incassomachtiging met betrekking tot leningen de nodige formaliteiten en machtigingen in stand te houden om haar in staat te stellen de activiteit van minnelijke invordering van schulden voor rekening van derden uit te voeren in het licht van de wetgeving die van toepassing is in het rechtsgebied waar zij actief is.

6.3 Overdracht van vorderingen

Wij willen de aandacht van individuele kredietverstrekkers vestigen op het feit dat de overdracht van vorderingen, met name tussen particulieren, in elk land strikt gereglementeerd of zelfs verboden is en dat het daarom raadzaam is om de toepasselijke wetgeving per geval te controleren. Als een kredietverstrekker besluit om zijn vorderingen aan een derde over te dragen, kan een dergelijke overdracht niet in aanmerking worden genomen op het platform van October IFP: October IFP kan de portefeuille van de Gebruiker niet wijzigen en de vorderingen blijven door October IFP worden beheerd alsof ze nog steeds aan hem toebehoren.

7. Informatie op de Website

7.1. Algemene bepalingen

Oktober streeft ernaar om nauwkeurige en actuele informatie te verstrekken. De transmissie van gegevens en informatie via internet maakt echter geen absolute technische betrouwbaarheid mogelijk, zodat de juistheid van alle informatie op de Site niet kan worden gegarandeerd. Oktober aanvaardt bijgevolg geen aansprakelijkheid voor het gebruik van dergelijke informatie.

Houd er rekening mee dat er onnauwkeurigheden of weglatingen kunnen voorkomen in de informatie die beschikbaar is op deze Site, met name als gevolg van inbreuk en binnendringing door derden. Meld eventuele fouten of weglatingen op het volgende e-mailadres: [email protected].

De informatie op de Site is louter informatief en vormt in geen geval een uitnodiging tot het aangaan van een contract, een advies of een aanbeveling van welke aard dan ook. Oktober IFP verstrekt met name geen financiële of fiscale adviesdiensten.

Voor elke verduidelijking wordt u geadviseerd uw gebruikelijke adviseurs te raadplegen, met name voor juridische en fiscale aangelegenheden.

October IFP is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, direct of indirect, die voortvloeit uit de informatie op deze Website.

7.2. Hypertextkoppelingen

In het geval dat de Site koppelingen bevat naar sites en bronnen van derden ("Andere Sites"), geeft October IFP aan dat koppelingen naar dergelijke Andere Sites alleen voor uw informatie en gemak zijn opgenomen. Als u besluit een van de Andere Sites waarnaar op de Site een koppeling is opgenomen, te bezoeken, doet u dat geheel op eigen risico.

Als u hyperlinks naar de Site wilt maken, moet u een verzoek om toestemming sturen naar het volgende adres: [email protected].

8. Afsluiting van het oktoberaccount

8.1 Op verzoek van de Gebruiker

Als de Gebruiker houder is van een of meer lopende leningen, kan de Oktober account niet worden afgesloten. Als de Gebruiker van de Website geen houder (meer) is van een of meer leningsovereenkomsten als kredietgever of kredietnemer, kan hij/zij te allen tijde verzoeken om zijn/haar Oktober account af te sluiten.

Door uw Oktober account te sluiten, gaat u ermee akkoord dat u:

 • niet langer toegang te hebben tot de gegevens in uw Oktober account
 • niet langer te kunnen profiteren van de informatie en mogelijkheden die beschikbaar zijn op de Site
 • niet langer toegang hebt tot de diensten die door de Site worden aangeboden.

Om de sluiting van uw Oktober account aan te vragen, moet u een e-mail sturen vanaf uw adres (waaronder u uw account hebt geregistreerd) naar [email protected], waarin u aangeeft dat u uw Oktober account wilt sluiten.

Eventuele fondsen die nog op de Oktober account staan, moeten worden opgenomen voordat u uw verzoek tot sluiting van de account indient.

Binnen maximaal 30 dagen ontvangt de gebruiker een e-mail van October ter bevestiging van de sluiting van de Oktoberrekening.

8.2 Op verzoek van de betalingsdienstaanbieder.

October is een agent van de betalingsdienstaanbieder Lemonway, die erkend is door de Autorité de contrôle prudentiel et de résolution met identificatienummer 53014.

Krachtens artikel 18.2 van de algemene voorwaarden van Lemonway kan uw betaalrekening op verzoek van Lemonway worden opgeheven. In dat geval zal October IFP ook uw rekening van October opheffen als er nog uitstaande leningen zijn. In dat geval zal October IFP als volgt te werk gaan:

 • De leningen van de Gebruiker kunnen door October IFP worden teruggekocht tegen de volgende waarde
  • hun uitstaande hoofdsom voor leningen waarvoor geen betalingsincident is geconstateerd;
  • Voor alle andere situaties past October IFP op discretionaire basis een afschrijving toe (van 40% tot 100% van de uitstaande hoofdsom) op de aflossingswaarde van de positie.
 • October IFP kan de Gebruiker een krediet- en leningterugkoopvoorstel doen
  • Als de Gebruiker dit aanvaardt, wordt tussen October IFP en de Gebruiker een overeenkomst tot overboeking gesloten. Het geld wordt op de rekening van October bijgeschreven. De Gebruiker moet het beschikbare saldo van zijn rekening bij October debiteren. Na deze overboeking sluit October IFP de rekening af na het versturen van een e-mailbericht;
  • Als de Gebruiker het aanbod tot terugbetaling afwijst, sluit October IFP de rekening af na het versturen van een kennisgeving per e-mail. De Gebruiker wordt niet meer gecrediteerd voor de terugbetalingen van de afgesloten leningen.

8.3 Bij besluit van oktober

Tot sluiting of blokkering (onmogelijkheid om leningen te verstrekken of op te waarderen, maar wel de mogelijkheid om geld op te nemen en toegang te krijgen tot fiscale informatie) van een Oktoberrekening kan door October IFP in de volgende gevallen worden besloten

 • Misbruik van de Oktoberrekening;
 • Laakbaar gedrag van de Klant, in het bijzonder frauduleus gebruik;
 • Weigering om te voldoen aan de verplichting om essentiële informatie te verstrekken - Weigering om opheldering te verschaffen
 • Overleggen van valse of onjuiste documenten;
 • Inactieve rekening (ongebruikt en zonder krediet) gedurende meer dan een jaar.

De beslissing van October IFP wordt genomen op basis van de volgende gronden:

 • De Gebruiker heeft zich niet gehouden aan de TOU van het platform;
 • De Gebruiker heeft October IFP voorzien van onjuiste, verouderde of onvolledige identificatiegegevens;
 • Er is een risico op fraude, witwassen van geld of financiering van terrorisme of een risico dat de veiligheid van de Oktoberrekening kan beïnvloeden;
 • De betalingsdienstaanbieder ontvangt een groot aantal terugbetalingen, geannuleerde bestellingen of niet-geautoriseerde bestellingen.

Deze beslissing moet worden gerechtvaardigd en op enigerlei wijze aan de rekeninghouder worden meegedeeld. Het kan naar goeddunken van October IFP zijn dat de rekening opnieuw wordt geactiveerd.

October IFP behoudt zich het recht voor om aanvullende documenten op te vragen en om, na analyse van de verstrekte informatie, een gunstig advies uit te brengen waarin de Gebruiker toestemming krijgt om zijn October-account te blijven gebruiken. Als October IFP verder afwijkend gedrag op dezelfde account constateert, wordt de account automatisch en permanent geblokkeerd.

9. Intellectueel eigendom

De Site en elk van de elementen die hij bevat (handelsmerken, afbeeldingen, tekst, video's, enz.) zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten.

De creatie van deze Site heeft een aanzienlijke hoeveelheid tijd en geld gevergd, daarom, tenzij anders aangegeven, is het de Gebruiker toegestaan om deze uitsluitend voor persoonlijk gebruik te gebruiken.

Je mag de Site (of een deel ervan) niet gebruiken, kopiëren of weergeven voor andere doeleinden, ook niet met winstoogmerk.

10. Referentie

In uitzonderlijke gevallen kunt u uitdrukkelijk toestemming geven voor de reproductie/presentatie van de hele of een deel van de Site op bepaalde dragers.
Elk verzoek om toestemming moet vooraf worden ingediend op het volgende adres: [email protected] of per post naar October IFP, 94 rue de la Victoire, 75009 Parijs.

11. Klachten

11.1 Leners, aanvragers of partners van October IFP

De klachtenprocedure van October IFP is hier beschikbaar.

11.2 Professionele investeerders

De klachtenprocedure van October Factory is hier beschikbaar.

11.3 Geen van bovenstaande gevallen

In alle andere gevallen kun je je klacht sturen naar [email protected].

12. Wijzigingen van de Site en Voorwaarden

De inhoud en informatie op deze Site en in deze Gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd, met name om te voldoen aan eventuele nieuwe wet- en/of regelgeving en/of om de Site te verbeteren. Alle wijzigingen zullen in deze Gebruiksvoorwaarden worden opgenomen.

De Gebruiker erkent en aanvaardt dat het gebruik van de Site betekent dat hij de GBV en de latere wijzigingen aanvaardt.

Laatst gewijzigde datum van de GBV: 6 november 2023